Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi, zalesienia PROW

Nadleśnictwo Zwoleń od 2013 r. nie prowadzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Nadzór został przekazany Starostwom:
- Kozienice - tel. 48 611 73 00
- Lipsko - tel. 48 378 30 11
- Zwoleń - tel. 48 676 33 89

Nadleśnictwo sporządzało plany zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Zalesienia PROW 2014-2020

Nadleśnictwo Zwoleń prowadzi nabór wniosków o sporządzenie planów zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prosimy o składanie wniosków do dnia 30.06.2017 r.

Lista dokumentów do wniosku:

1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia,

2. materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją", lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie,

3. zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia - w przypadku braku karty informacyjnej, o której mowa w pkt 2,

4. oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty,

5. wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną,

6. mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca:
- wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone,
- wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów,
- wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni
w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°,

7. opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

8. opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
- celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
- planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.

W przypadku pytań należy kontaktować się z nadleśnictwem, nr tel. 48 676 20 21.

Informacje dotyczące zalesień PROW 2014-2020 mogą Państwo znaleźć także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/

W załączniku znajduje się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Materiały do pobrania